การประชุมแถลงข่าวงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง ท.พญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล ประธานการจัดงาน นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ คณะกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนสถานีตำรวจทุ่งสง ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนวย ระเห็ดหาญ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และสื่อมวลชน ร่วมการประชุมแถลงข่าวงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน "ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล" ในวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม GTX