เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม.

พันธกิจ
 •  ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ.
 •  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต.
 •  ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน.
 •  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล.
อัตลักษณ์ของนักเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สีประจำโรงเรียน

หมายถึง ความมั่นคง เป็นปึกแผ่น ความเป็นหนึ่งเดียว

หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความมีมารยาท และคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน

“ สุวิชชโน ภวํ โหติ ผู้รู้ เป็นผู้เจริญ ”

เป้าประสงค์
 •  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม.
 •  ครูมีคุณภาพ.
 •  ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ.
 •  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น.
 •  นักเรียนมีทักษะชีวิตในสังคมอาเซียนอย่างมีความสุข.
 •  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
 •  นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง.
 •  นักเรียนมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์.
 •  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
 •  นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน.
 
 •  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ.
 •  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.
 •  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ.
 •  นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน.
 •  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง.
 •  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม.
 •  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด.
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 •  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์.
 •  ซื่อสัตย์สุจริต.
 •  มีวินัย.
 •  ใฝ่เรียนรู้.
 •  อยู่อย่างพอเพียง.
 •  มุ่งมั่นในการทำงาน.
 •  รักความเป็นไทย.
 •  มีจิตสาธารณะ.
ยุทธศาสตร์
 •  คุณภาพครู.
 •  คุณภาพนักเรียน.
 •  พฤติกรรมผู้เรียน.
 •  ความพร้อมของอาคารสถานที่.
 •  การเรียนรู้ตลอดชีวิต.
 •  ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน.
 •  การบริหารงานเป็นระบบ.
 •  ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
 •  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัยและเพียงพอ.
 •  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.
กลยุทธ์
 •  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร.
 •  ส่งเสริมคุณภาพครู.
 •  ส่งเสริมลักษณะความเป็นครู.
 •  ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
 •  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน.
 •  พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน.
 •  ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน.
 •  ส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียน.
 •  พัฒนาอาคารสถานที่.
 •  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
 •  การเรียนรู้ตลอดชีวิต.
 
 •  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน.
 •  ส่งเสริมการบริหารงานอย่างเป็นระบบ.
 •  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
 •  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม.
 •  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.
 •  ส่งเสริมทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด.