อบรมพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดโครงการ พัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 1-2 พ.ย.2566 ณ ภูผายอด รีสอร์ท ต.ปากคม อ.ห้วยยอดจ.ตรัง วันที่ 1 พ.ย. หัวข้อการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทอล การสอนแบบActive Leaning และการสร้างสื่อผ่านแพรตฟอร์มออนไลน์ โดย นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 จากบริษัท อจท. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ วันที่ 2 พ.ย. 2566 หัวข้อ การสร้างแรงบรรดาลใจในการทำงานพื่อเพิ่มศักยภาพของครู โดย นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ หัวข้อ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผอ.รร. ทุ่งสง และหัวข้อ การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยคณะผู้บริหาร สถานศึกษา นำโดย ผอ.การุญ ปัญจะสุวรรณ์ เป็นการอบรมพัฒนาเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 อย่างเต็มศักยภาพ