กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
5 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม MG อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช