16 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู นักเรียนกลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2563