การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562