อบรมพัฒนาหลักสูตร EP

วันที่ 25 เม.ย. 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program (EP) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงแรม MG ทุ่งสง เพื่อปรับปรุง ทบทวนและประเมินหลักสูตรรายวิชาสาระเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Communication ก่อนนำไปใช้ในปีการศึกษา 2567 โดยมีนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้เชิญคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันทางการศึกษามาร่วมในการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์แพรพรรณ ศรทอง หัวหน้าหลักสูตร NEED Programโรงเรียนสตรีทุ่งสง อาจารย์กมลเนตร เอียดเกิด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และ ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมทบทวนและประเมินหลักสูตรในครั้งนี้