อบรมพัฒนาหลักสูตร SMTP

วันที่ 23 เม.ย. 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMTP) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงแรม MG ทุ่งสง เพื่อปรับปรุง ทบทวนและประเมินหลักสูตรรายวิชาสาระเพิ่มเติม ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม วิชาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ก่อนนำไปใช้ในปีการศึกษา 2567 โดยมีนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้เชิญคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันทางการศึกษามาร่วมในการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้แก่ ดร. บุญเสริฐ จันทร์ทิน , อาจารย์ สุพศิน เสาวรัตน์ และอาจารย์อนุรุทธิ์ หมีดเส็น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้แก่ ดร. ชริยา นนทกาญจน์ และ อาจารย์วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์ จากสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้แก่ ผศ.ดร. สมพร เรืองอ่อน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ และ ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ ที่ปรึกษาหลักสูตร