ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2/2564

19 มกราคม 2565  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom