มอบกระเช้าปีใหม่ 2565

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการคุณต่อสถานศึกษา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลตลอดมา