วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง