กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2563  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และสวนพฤกษาสิรินธร  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช