กิจกรรมอบรมหลักสูตรและการจัดทำแผนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา