13 ก.ค. 63 ยินดีต้อนรับด้วยควายินดียิ่ง นายศุภศักดิ์ รักเล่ง