นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงสร้างสรรค์และจินตลีลา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ฝึกซ้อมการแสดงสร้างสรรค์และจินตลีลา โดย นางสาวโชติกา บุญเต็ม ครูผู้ฝึกสอน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563