การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นหัวหน้าสนามสอบ นางพุทธชาติ ทองอ่อน เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน และนางรัตนา เทพพิทักษ์ เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สมศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด