๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับรางวัลพระราชทาน

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑