โครงการพัฒนาบุคลากร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมล่องแก่งวังไม้ไผ่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง