อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

โดยวืทยากร นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศ