ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง ณ ห้องประชุมกีรตินิตยาภิรมย์