ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑

ชื่อนวัตกรรม    ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผู้จัดทำ           นางรัตนา  เทพพิทักษ์

สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บทคัดย่อ

          รายงานการใช้สื่อนวัตกรรม ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อสร้างชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อศึกษาผลการเขียนคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี โดยใช้ “ ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ”เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ “ ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕” สรุปผลการศึกษา  ดังนี้

          จากการศึกษา  พบว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้  คือ

          ๑. ได้ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีประสิทธิภาพ ๘๒.๔๔/๘๓.๕๖  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด        ๒. ผลการประเมินทักษะการเขียนคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑  โดยใช้ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนมีทักษะการเขียน เฉลี่ย ๘.๒๕ ซึ่งอยู่ใน ระดับดี

          ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ “ ชุดกิจกรรม หรรษา ๕ องคุลี เรียนรู้กาพย์ยานี ๑๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕” มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๙.๐๐ อยู่ในระดับมากที่สุด

ชมวีดีโอคลิกที่นี่