นิเทศติดตามหลักสูตรภูมินิเวศ

วันอังคาร ที่ 21 พ.ค.2567 เวลา 09.30- 11.30 น. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลรับคณะนิเทศติดตามโครงการบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรภูมินิเวศและภูมิวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ , ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ และนางสาวกชกร วิสุทธิสุธาร โดยมีนางเสาวนีย์ ปอยี ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นผู้ประสานงาน พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาและกองยุทธศาสตร์ โรงเรียนได้ทำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานภาพรวม ผลการใช้หลักสูตรการเรียนการสอน และสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนหลังจากได้มีการใช้หลักสูตรฯ นำเสนอโดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา นางประภาพร เชาว์ช่างเหล็ก,

นางพุทธชาติ ทองอ่อน และนางสาววัฒนิยา ทองแผ้ว และร่วมตอบคำถามโดย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวแทนครูที่เกี่ยวข้อง การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานและเตรียมการรวบรวมงานเพื่อนำเสนอต่อสังคมในวงกว้างต่อไป