กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช