การประชุมติดตามการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้าคณะสี และคณะครูหลักสูตรสองภาษา (English Program) เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกีรตินิตยาภิรมย์