Untitled Document
  สถิติ      นักเรียน  1642  คน   ชาย 792 คน    หญิง 850 คน      บุคลากร 78 คน
 

Untitled Document
 หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553-2556
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 กิจกรรมของบุคลากร
 กิจกรรมวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
 ประมวลภาพกิจกรรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 วิทยุออนไลน์
 ประชาสัมพันธ์
 ประมวลรูปภาพกิจกรรม
 ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมด
 กระดานสนทนา
 ผู้ดูแลระบบ

Untitled Document
ฝ่ายบริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
บุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวั...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโล...


 กิจกรรมอบรมนักเรียนแ...
 บันทึกเทปถวายพระพร ...
 ประชุมผู้ปกครองนักเร...
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสต...
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2...
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเ...
 กิจกรรมไหว้ครูปีการศ...
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ...
 อบรมแนวทางการส่งการป...

สมาชิกคนล่าสุด


นางเกษร จินาวงศ์
โรงเรียนวัดนิคมประทีป | more
เข้าสู่ระบบ
user
pass


จำนวนคนเข้าวันนี้ :103
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :74
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :346103
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:30284
เริ่มนับ 1 ส.ค. 2555
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางจำนัน หอมเกตุ ปี 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยการจับฉลากนักเรียนมา 1 ห้อง จากจำนวน 6 ห้อง ซึ่งนักเรียนคละความสามารถตามนโยบายของโรงเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทางสถิติ (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.02/85.66 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
อ่านครั้งที่ :  1
วันที่ประชาสัมพันธ์ :  05 มี.ค. 2559 13:16 น.
 

Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ รับสอน เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่
Untitled Document
.
ฟังวิทยุออนไลน์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

เว็บลิงค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ฟังเพลงออนไลน์
ค้นหาข้อมูล
วิธีลดความอ้วน
อาหารไทย
ดูหนังออนไลน์
ครูบ้านนอก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
การดูแลสุขภาพ
ดูดวงประจำวัน
การุญ ปัญจะสุวรรณ์
 
 
Untitled Document

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-411-368